Bushido-Kai

 

 

 Leitung: So Shihan Wolfgang Wimmer, Hanshi
Grad & Titel:
  • Hachidan, Hanshi Jiu Jitsu (Myo Shin Ryu Jiujitsu Do), Aikijitsu
  • Hachidan, Kyoshi Iaido
  • weitere Graduierungen in Judo, Karate, Aikido
Budo seit: 1982
angebotene Budokünste: Jiujitsu
Iaido
Aikido
Aikijitsu
Judo
Hanbo-Jitsu
Karate
Mitglied in (neben VaK): Dai Nippon Butoku Kai (Zertifiziertes Mitglied)
United Kingdom JuJitsu Association International
Idokan Europa e.V.
Nippon Seibukan Dojo
Zen Nippon Budo Sogo Renmein
Bushido-Shin-Renmei
   


zurück zu "Dojos & Landesrepr�sentanten"